Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Công nghệ và quản lý đất đai

» Chuyên đề tốt nghiệp Tình hình quản lý và sử dụng…
  • Tên tài liệu:

    Chuyên đề tốt nghiệp Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Kim Bình - huyện Kim Bôi – tỉnh Hòa Bình

  • Ngày đăng:

    16/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn. ii

Mục lục. iii

Danh mục bảng. v

Danh mục hình. vi

PHẦN I: MỞ ĐẦU.. 1

1.1........ Tính cấp thiết của đề tài1

1.2........ Mục đích nghiên cứu của đề tài2

1.3........ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

1.4........ Phương pháp nghiên cứu. 2

PHẦN II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ.. 4

2.1........ Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 4

2.1.1..... Điều kiện tự nhiên. 4

2.1.2 .... Điều kiện kinh tế - xã hội8

2.1.3..... Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã. 15

2.2........ Tình hình quản lý đất đai xã Kim Bình. 15

2.2.1 .... Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất15

2.2.2..... Việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính. 16

2.2.3..... Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất16

2.2.4..... Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất16

2.2.5..... Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất17

2.2.6..... Việc đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất17

2.2.7..... Công tác thống kê, kiểm kê đất đai18

2.2.8..... Công tác quản lý tài chính về đất đai19

2.2.9..... Việc quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản.19

2.2.10.. Quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng. 19

2.2.11.. Công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.20

2.2.12.. Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai20

2.2.13.. Việc quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai20

2.3........ Tình hình sử dụng đất đai xã Kim Bình. 21

2.3.1..... Khái quát chung. 21

2.3.2..... Hiện trạng sử dụng các loại đất chính. 22

2.4........ Tình hình sử dụng đất đai giai đoạn 2008-2010. 25

2.4.1..... Biến động đất nông nghiệp. 26

2.4.2..... Biến động đất phi nông nghiệp. 27

2.4.3..... Biến động đất chưa sử dụng. 29

2.5........ Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất29

2.5.1..... Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất29

2.5.2..... Tính hợp lý của việc sử dụng đất30

2.5.3..... Những tồn tại trong việc sử dụng đất31

2.6........ Định hướng sử dụng đất xã Kim Bình giai đoạn 2010-2015. 32

2.6.1..... Quan điểm sử dụng đất32

2.6.2..... Định hướng sử dụng đất34

2.7........ Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn xã Kim Bình. 37

2.7.1 .... Nhóm giải pháp chung. 37

2.7.2..... Một số giải pháp cụ thể. 37

PHẦN III: KẾT LUẬN.. 39

3.1........ Kết luận. 39

3.2........ Kiến nghị39

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 41

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.