Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Báo cáo tốt nghiệp : Kế toán tiền lương và các kho…
  • Tên tài liệu:

    Báo cáo tốt nghiệp : Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình

  • Ngày đăng:

    02/01/2013

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

                                                                                                                 Trang                     

LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………….        5                                                              

PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản

trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp…………………………. .…...6

1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản

trích theo tiền lương trong doanh nghiệp……………………………      ……. 6

    1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương………………………… …….      6

   1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương……………………………………       6

                   1.1.2.1. Vai trò của tiền lương………………………………......       6

                   1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương…………………………………        7

   1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương……………………………….       7

1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp……………………….        7

   1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian…………………………………        7

   1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm………………………………..        8

                   1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp………………………………        8

                   1.2.2.2. Theo sản phẩm  gián tiếp ………………………………      9

1.2.2.3. Theo khối lượng công việc……………………………         9

   1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương………………………….....       9

1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ………………….9    1.3.1. Quỹ tiền lương……………………………………………………..9

   1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội……………………………………………….         10

   1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế………………………………………………….          11

   1.3.4. Kinh phí công đoàn……………………………………………….. 12

1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản

 trích theo lương…………………………………………………………… 12

1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương……….         13

   1.5.1. Hạch toán số lượng lao động……………………………………….         13

   1.5.2. Hạch toán thời gian lao động……………………………………….        13

   1.5.3. Hạch toán kết quả  lao động……………………………………  .           14

   1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động……………………………      14

1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương……….     15

   1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ….15

   1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương…………..16

          1.6.2.1 Tài khoản sử dụng………………………………………………16

          1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương

                  và khoản trích theo lương…………………………………………      19

1.7. Hình thức sổ kế toán……………………………………………………        20

PHẦN II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo    

 lương tại Công Ty Sản Xuất, Thương mại và Dịch Vụ Phú Bình………..     26

2.1. Khái quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thương mại

và Dịch Vụ Phú Bình………………………………………………………..        26

         2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Sản xuất

 Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………………………….        26

 2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản xuất

Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình…………………………………………..        28

                    2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương

  và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất                        

                           Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………………….       29

   2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty Sản xuất, Thương Mại

             và Dịch Phú Vụ Bình……………………………………………….         29

   2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty Sản xuất

             Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình…………………………………...     .30

                   2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương……………………………..30.

         2.2.2.2. Nguyên  tắc trả lương và phương pháp trả lương………..30

     2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất

             Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………………  32               2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)………………………… 33

2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)…………………………….       33

                   2.2.3.3. Kinh phí công đoàn(KPCĐ…………………………….       33

   2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và

             Dịch Vụ Phú Bình ……………………………………………………      34

  2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của

Công Ty Sản xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………..     34

PHẦN III: Một số  kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương

và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất

Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………………………….60

   3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các

khoản trích theo lương ở Công Ty Sản xuất, Thương Mại và

Dịch Vụ Phú Bình……………………………………………………………       60

3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty…………………..60

3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương……………     60

 và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ………………………………………..     60

3.1.3. Ưu điểm…………………………………………………………….        62

3.1.4. Nhược điểm…………………………………………………………       62

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán

        kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………….      62

  KẾT LUẬN…………………………………………………………………        64

  TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………        65

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.