Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Báo cáo tốt nghiệp : Hoàn thiện kế toán chi phí sả…
  • Tên tài liệu:

    Báo cáo tốt nghiệp : Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phát triển Thăng Long

  • Ngày đăng:

    02/01/2013

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

 

Mục lục

Lời mở đầu. 1

Phần I: Lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giáthành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh  7

1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.. 7

1.1.1. Chi phí sản xuất................................................................................................ 7

1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất....................................................................... 7

1.1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất.......................................................................... 7

1.1.2. Giá thành sản phẩm.......................................................................................... 8

1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm.................................................................. 8

1.1.2.2 . Phân loại giá thành sản phẩm.................................................................. 8

1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9

1.2. Hạch toán chi phí sản xuất ......................................................................................  10

1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí phí sản xuất............................. 10

1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất ......................................................  10

1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.................................................. 10

1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theop phương pháp kê khai thường xuyên........... 11

1.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.............................................. 11

1.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp...................................................... 13

1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung............................................................. 15

1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất .......................................................................  16

1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 17

1.2.4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.......................................................... 18

1.2.4.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính.... 18

1.2.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương             19

1.2.4.3.................. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. 19

1.2.4.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức .................................. 19

1.2.5. Hạch toán thiệt hại trong quá trình sản xuất ...................................................  20

1.2.5.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng...................................................................... 20

1.2.5.2.Thiệt hại về ngừng sản xuất....................................................................... 22

1.3.Tính giá thành sản xuất sản phẩm............................................................................. 22

1.3.1.Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm..................................................... 22

1.3.2.Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm................................................ 23

1.3.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 23

1.3.2.2.Phương pháp hệ số.................................................................................... 24

1.3.2.3.Phương pháp tỷ lệ..................................................................................... 25

1.3.2.4 Phương pháp tính giá thành phân bước. 25

a. Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm.. 26

b....... Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành bán thành phẩm 27

1.3.2.5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ......................................................... 28

1.3.2.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng....................................... 29

1.4 Hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm........................... 29

Phần II: Thực trạng kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long  33

2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần phát triển thăng long..................................... 33

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty phát triển cổ phần thăng long. 34

2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý sản xuất của công ty cổ phần phát triển thăng long. 35

2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long  44

2.1.3.1. tổ chức bộ máy kế toán của Công ty........................................................ 44

2.1.3.2 Hình thức tổ chức sổ sách kế toán............................................................ 46

2.2 thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long . 47

2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty. 48

2.2.1.1 Đặc điểm về chi phí sản xuất tại Công ty.................................................. 48

2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất.......................................................................... 48

2.2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất........................................................... 49

2.2.1.4 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất49

2.2.1.5. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn công ty................................ 61

  2.2.2. Thực tế công tác theo dõi chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty... 67

2.2.2.1 Khái quát về đối tượng tính giá thành sản phẩm ở Công ty..................... 62

2.2.2.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 63

2.2.2.4. Trình tự tính giá thành sản phẩm (Đầu thu số mặt đất VTC-DT)............ 64

Phần III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long................................................................................................ 69

3.1.Nhận xét , đánh giá. 70

3.1.1.Nhận xét , đánh giá chung. 70

3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện............................................................................. 72

3.2. Số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long . 73

Kết Luận. 75

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.