Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Báo cáo tốt nghiệp : Kế toán tiêu thụ và xác định…
  • Tên tài liệu:

    Báo cáo tốt nghiệp : Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả KD tại công ty CP thực phẩm Kinh Đô Sài Gòn

  • Ngày đăng:

    02/01/2013

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.. 10

1. Lí Do chọn đề tài10

a) Mục tiêu chung. 11

b) Mục tiêu cụ thể. 11

a) Số liệu sơ cấp:. 11

b) Số liệu thứ cấp:. 12

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 12

5.  Bố cục khóa luận. 12

PHẦN 2: NỘI DUNG.. 13

CHƯƠNG 1:. 13

1.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm... 13

1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa tiêu thụ thành phẩm... 13

1.1.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm... 14

Bên nợ ghi:. 14

Bên có ghi:. 15

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán. 16

Tài khoản sử dụng: 632 – Giá vốn hàng bán. 17

Bên Nợ ghi:. 17

Bên có ghi:. 17

a) Khái niệm:. 19

a) doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:. 22

TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ. 22

Tài Khoản 511,512. 23

Tài khoản sử dụng: 521 “chiết khấu thương mại”. 24

Tài khoản sử dụng: 532 “ giảm giá hàng bán”. 25

Tài khoản sử dụng: 531 “Hàng bán bị trả lại”. 25

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và phản ánh lên sơ đồ tài khoản. 26

b) Chi phí hoạt động tài chính:. 26

Kế toán sử dụng tài khoản 635 – Chi phí tài chính. 26

a) Doanh thu khác. 27

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ. 27

b) chi phí khác:. 27

Tài khoản sử dụng: kế toán sử dụng TK 811 – Chi phí khác. 27

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ. 27

a)  Kế toán giá vốn hàng bán. 28

Tài Khoản 632. 29

b)  Kế toán chi phí bán hàng. 29

CHƯƠNG 2:. 33

2.1................ Quá trình hình thành và phát triển của công ty :. 33

2.1.1 Quá trình hình thành. 33

2.1.2............. Quá trình phát triển. 34

2.2.1. Mục đích kinh doanh của công ty :. 36

Năm phục vụ hoạt động kinh doanh :. 37

▪................... Mục tiêu :. 37

Các hệ thống cửa hàng trực thuộc công ty:. 38

2.3. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty :. 39

2.3.1. cơ cấu tổ chức. 39

Sơ đồ 2.1 : Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty CPTP Kinh Đô Sài Gòn  39

2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 39

u................. Hội Đồng Quản Trị :. 39

u................. Ban Tổng Giám Đốc :. 40

u................. Phó Tổng Giám Đốc :. 40

u................. Bộ phận Hành chính – Nhân sự :. 40

2.3.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 41

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán :. 42

Sơ đồ 2.2 : Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CPTP Kinh Đô Sài Gòn  43

2.3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 43

u................. Kế Toán Trưởng :. 43

Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ luân chuyển chứng từ tại công ty. 48

CHƯƠNG 3:. 49

3.1. Đặc điểm chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty  49

3.1.1............. Khái quát về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty  49

3.1.2............. Đặc điểm và yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ thành phẩm tại công ty  49

Thanh toán ngay bằng tiền mặt:. 51

Thanh toán sau:. 51

3.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty. 52

3.2.1. Thủ tục chứng từ kế toán sử dụng. 52

3.2.2. Tài khoản áp dụng. 53

3.2.3. Trình tự hạch toán ghi sổ. 53

Ghi chú:. 54

Sơ đồ 3.1 : Trình tự hạch toán vào Sổ Chi Tiết, Sổ Cái TK 511. 54

3.2.3.1. Đối với khách hàng là người bên ngoài công ty. 54

3.2.3.2. Đối với cửa hàng thuộc nội bộ công ty. 54

3.2.4............. Một số nghiệp vụ bán hàng phát sinh tại công ty. 55

3.2.4.1.  Bán hàng thu tiền và bán chịu cho khách hàng. 55

NHẬT KÝ CHUNG.. 55

3.2.4.2. Bán hàng cho khách hàng Franchise (Công ty vừa được hưởng doanh thu bán hàng vừa được hưởng doanh thu dịch vụ). 56

NHẬT KÝ CHUNG.. 57

Tháng 3/2010. 57

3.2.4.3. Xuất kho hàng hóa biếu tặng nhân viên và xuất cho các Bakery (cửa hàng thuộc hệ thống nội bộ của Công ty). 58

Nhật Ký Chung. 58

3.3. Kế toán điều chỉnh các khoản giảm trừ doanh thu. 59

3.3.1. Kế toán chiết khấu thương mại59

3.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại59

3.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán. 60

3.3.4. Trình tự hạch toán. 60

Ghi chú:. 60

Ghi hằng ngày. 61

Ghi cuối tháng. 61

3.3.5............. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty. 61

NHẬT KÝ CHUNG.. 61

NHẬT KÝ CHUNG.. 62

Tháng 03/2010. 62

Đvt:Đồng. 62

Biểu 5: Nhật ký chung ghi nhận nghiệp vụ hàng bán bị trả lại của công ty  63

3.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty. 63

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 63

SỔ CÁI. 63

Biểu 6: Sổ Cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty  65

a)  Phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 65

b)  Tài khoản và chứng từ sử dụng. 66

Kế toán sử dụng tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”. 66

Ghi chú:. 67

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 68

SỔ CÁI. 68

Biểu 7: Sổ Cái tài khoản giá vốn hàng bán tại công ty. 69

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 70

SỔ CÁI. 70

Biểu 8: Sổ Cái tài khoản doanh thu hoạt động tài chính tại công ty  71

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 72

SỔ CÁI. 72

Biểu 9: Sổ Cái tài khoản chi phí hoạt động tài chính tại công ty. 73

a)  Nguyên tắc hạch toán. 73

b)  Chứng từ sử dụng. 73

d)   Trình tự hạch toán. 73

Ghi chú:. 74

Sơ đồ 3.4: Sơ đồ trình tự hạch toán vào Sổ Chi Tiết, Sổ Cái TK 641  74

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 75

SỔ CÁI. 75

Biểu 10: Sổ Cái tài khoản chi phí bán hàng tại công ty. 76

b)   Chứng từ sử dụng. 76

c)  Tài khoản áp dụng. 77

d)  Trình tự hạch toán. 77

Ghi chú:. 77

Ghi hằng ngày. 77

Sơ đồ 3.5: Sơ đồ trình tự hạch toán vào Sổ Cái, Sổ Chi Tiết TK 642  77

e)  Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty. 77

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 78

SỔ CÁI. 78

Biểu 11: Sổ Cái tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp. 79

a)   Kế toán các khoản thu nhập khác. 79

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 79

SỔ CÁI. 79

Biểu 12: Sổ Cái tài khoản thu nhập khác. 80

b)   Kế toán chi phí khác. 80

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 80

SỔ CÁI. 80

Biểu 13: Sổ Cái tài khoản chi phí khác. 81

a)   Nguyên tắc hạch toán. 81

b)  Chứng từ sử dụng. 81

c)  Tài khoản sử dụng. 82

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 82

SỔ CÁI. 82

Biểu 14: Sổ Cái tài khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 82

a)  Nguyên tắc hạch toán. 83

b)  Chứng từ sử dụng. 83

c)   Tài khoản áp dụng. 83

d)   Trình tự hạch toán. 83

Ghi chú:. 83

Ghi hằng ngày. 83

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn. 83

SỔ CÁI. 83

(6)                                              (3). 85

TK 642. 85

(7). 85

TK 811. 85

TK 821. 85

TK 421. 85

Sơ đồ 3.7: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh của quý I/2010  85

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.. 86

Nợ TK 8211:  541.902.190. 88

Có TK 3334:   541.902.190. 88

Nợ TK 3334:  541.902.190. 88

Có TK 1111:  541.902.190. 88

Nợ TK 911:  541.902.190. 88

Có TK 8211:  541.902.190. 88

Nợ TK 911:  1.625.706.569. 88

Có TK 421: 1.625.706.569. 88

PHẦN 3:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 88

4.1.3.  Về phương pháp hạch toán. 90

4.2.1............. Những ưu điểm... 90

a) Phương pháp hạch toán. 90

Nợ TK 156. 90

Có TK 3389. 90

Nợ 3389. 90

Có TK 331. 90

4.2.2............. Những tồn tại91

Nợ TK 621. 92

Có TK 152. 92

Nợ TK 152. 92

Có TK 627. 92

Nợ TK 6418. 93

Có TK 5121. 93

Nợ TK 642. 93

Có TK 139. 93

Nợ TK 139. 94

Có TK 642. 94

Nợ TK 139. 94

Nợ TK 642. 94

Nợ TK 004. 94

Nợ TK 152. 94

Có TK 154. 94

KẾT LUẬN.. 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 95

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.