Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản…
  • Tên tài liệu:

    Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

  • Ngày đăng:

    10/04/2013

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách


 

 
MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 1

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC.................................................................... 3

1.1              QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH........................................................................... 3

1.2              ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY....... 4

1.2.1           Ngành nghề kinh doanh.................................................................................. 4

1.2.2           Cơ cấu và đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý............................................... 5

1.3              ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.... 7

1.3.1           Phân tích tình hình tài sản.............................................................................. 7

1.3.2           Phân tích tình hình nguồn vốn....................................................................... 8

1.3.3           Phân tích các chỉ tiêu tài chính...................................................................... 9

1.4              TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.................................... 10

1.4.1           Tổ chức công tác bộ máy kế toán................................................................ 10

1.4.2           Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán.................................................. 11

1.4.2.1        Giới thiệu về phần mềm kế toán Fast Accounting.................................... 11

1.4.2.2        Một số đặc điểm chung................................................................................. 13

1.4.2.3        Tổ chức các phần hành kế toán................................................................... 13

1.4.3           Tổ chức hệ thống Báo cáo kế toán.............................................................. 21

1.4.3.1        Báo cáo tài chính của công ty...................................................................... 21

1.4.3.2        Tổ chức kiểm tra kế toán.............................................................................. 22

1.5              THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP................................................ 22

1.5.1           Thuận lợi......................................................................................................... 22

1.5.2           Khó khăn......................................................................................................... 23

1.5.3           Giải Pháp......................................................................................................... 23

PHẦN HAI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC....................... 24

2.1              MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG.......................................... 24

2.1.1           Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc .............................................................................................. 24

2.1.2           Phương pháp tính lương................................................................................ 25

 


2.1.2.1        Bộ phận văn phòng và CNTT ăn lương theo sản lướngPSX trong tháng. 25

2.1.2.2        Lương của bộ phận bán hàng( Phòng kinh doanh)................................... 26

2.2              THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC............................... 27        

2.2.1           Tổ chức hạch toán ban đầu.......................................................................... 27

2.2.2           Tổ chức hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 40

2.2.2.1        Nhiệm vụ kế toán tổng hợp.......................................................................... 40

2.2.2.2        Quy trình vào sổ kế toán.............................................................................. 40

2.3              ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG................................. 46

2.3.1           Kết quả đạt được............................................................................................ 46

2.3.2           Hạn chế tồn tại............................................................................................... 47

2.3.3           Một số kiến nghị, ý kiến............................................................................... 48

KẾT LUẬN........................................................................................................................ 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.