Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Chuyên đề tốt nghiệp : Kế toán bán hàng và xác địn…
  • Tên tài liệu:

    Chuyên đề tốt nghiệp : Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

  • Ngày đăng:

    19/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU.. 4

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.. 6

1.1. Khái niệm về bán hàng, doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả kinh doanh. 6

1.2. Doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. 7

1.2.1. Doanh thu hoạt động tài chính. 7

1.2.2. Thu nhập khác. 8

1.3. Các phương thức bán hàng. 9

1.3.1. Các phương thức bán hàng. 9

1.3.2. Phương thức thanh toán. 10

1.4. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng.10

1.4.1. Các tài khoản kế toán sử dụng. 10

1.4.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu theo các phương thức bán hàng:15

1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 23

1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng. 23

1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 25

1.5.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 27

PHẦN II THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ HÀN SVN.29

2.1.  Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH công nghệ thiết bị hàn SVN.. 29

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH công nghệ thiết bị hàn SVN   29

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.30

2.1.3. Thực tế tổ chức công tác kế toán của Công ty.31

2.2. Phân loại và đánh giá hàng hóa tại Công ty TNHH công nghệ thiết bị hàn SVN .35

2.3 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH công nghệ thiết bị hàn SVN .38

1.3.1. Phương thức bán hàng và thanh toán của Công ty. 38

2.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán.39

2.3.3. Kế toán doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra. 49

2.3.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 54

2.3.5. Kế toán phải thu của khách hàng.55

2.3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 61

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ HÀN SVN.. 72

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán  bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH CNTB Hàn SVN.. 72

3.1.1. Ưu điểm.. 72

3.1.2. Hạn chế. 72

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinhdoanh tại Cty TNHH CNTB Hàn SVN.. 73

3.2.2. Các yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh  74

3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hòan thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghệ thiết bị Hàn SVN.. 74

KẾT LUẬN.. 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    77

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.