Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Báo cáo tốt nghiệp : KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH…
  • Tên tài liệu:

    Báo cáo tốt nghiệp : KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

  • Ngày đăng:

    03/12/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

 

Mục Lục

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.4

I. KHÁI NIỆM:4

1.1. Khái niệm tiêu thụ:4

1.2. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh:4

II. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ:4

2.1. Khái niệm doanh thu:4

2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu:5

Tài khoản sử dụng:6

2.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu:12

2.4.4. Kế toán cho thuê tài sản là cho thuê hoạt động:20

1. Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt21

2. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ  thuế:21

3. Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.22

4. Định kỳ tính, trích khấu hao tài sản cho thuê hoạt động vào chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD), ghi:23

2.5. Kế toán các khoản giảm trừ vào doanh thu:26

2.6. Kế toán chiết khấu bán hàng (Chiết khấu thanh toán):30

2.7. Kế toán thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp:30

3.3.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính gồm:40

3.3.2. Tài khoản sử dụng:40

3.4. Kế toán chi phí tài chính:43

3.4.1. Nội dung:43

3.4.2. Tài khoản sử dụng:43

3.4.3. Kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu:44

3.5. Kế toán chi phí bán hàng:46

3.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:50

3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh:54

IV. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KHÁC:56

4.1. Kế toán thu nhập khác:56

4.2. Kế toán chi phí khác:60

4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác:62

V. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:62

5.1. Tài khoản sử dụng:63

5.2. Kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu:63

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV ẢNH MÀU ĐIỆN TỬ THÁI BẢO   66

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV ẢNH MÀU ĐIỆN TỬ THÁI BẢO:66

1.1. Quá trình hình thành và phát triển:66

1.2. Lĩnh vực hoạt động:67

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:68

2.1. Tổ chức các phòng ban:68

2.2. Tổ chức phòng kế toán:70

2.3. Hình thức kế toán áp dụng:72

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ẢNH MÀU ĐIỆN TỬ THÁI BẢO.. 78

I. QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY VỀ KẾ TOÁN:78

II. CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH KẾT QUẢ KINH DOANH:79

2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:79

2.8. Chi phí quản lý doanh nghiệp:90

2.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.98

Bình luận (1)

Bình luận (1000 kí tự)

mai phuong - Thứ 3,09/04/2013 16:02:28 GMT+7

do lua dao

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.