Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Báo cáo tốt nghiệp : Hoàn thiện Kế toán tiền lương…
  • Tên tài liệu:

    Báo cáo tốt nghiệp : Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm phúc Lợi

  • Ngày đăng:

    03/12/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

TRANG

LỜI NÓI ĐẦU. ………………………………………………………...................Error! Bookmark not defined.

MỤC LỤC  ..........................................................................................................2

DANH MUC CÁC KÍ HIỆU VIÊT TẮT  ……….……………………………..5

DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………..……………………….5

DANH MỤC SƠ ĐỒ……………………………………...……………………..6

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY……………………………………….7

1.1.Đặc diểm lao động của công ty TNHH Tâm phúc Lợi………………………7

1.2. Các hình thức trả lương của công ty………………………………………8

1.3.Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tâm phúc Lợi ………………………………………………………….12

1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại công ty TNHH Tâm phúc Lợi.15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂM PHÚC LỢI………...20

2.1.Kế toán tiền lương tại công ty công ty TNHH Tâm phúc Lợi……………20

2.2.1.Chứng từ sử dụng………………………………………………………..20

2.1.2. Phương pháp tính lương………………………………………………….21

2.1.3.Tài khoản sử dụng………………………………………………………..34

2.1.4.Quy trình kế toán………………………………………………………….35

2.2.kế  toán và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tâm phúc Lợi      ..41

2.2.1.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………41

2.2.2.Tài khoản sử dụng………………………………………………………..41

2.2.3.Quy trình kế toán………………………………………………………..43

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂM PHÚC LỢI………….46

3.1.Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tâm phúc Lợi và phương hướng hoàn thiện………46

3.1.1. Ưu điểm…………………………………………………………………48

3.1.2.Nhược điểm……………………………………………………………..48

3.1.3.Phương hướng hoàn thiện………………………………………………..49

3.2.Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tâm phúc Lợi………………………………………………….49

3.2.1.Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương…………………….49

3.2.2.Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán…………………………54

3.2.3.Về chứng từ và luân chuyển chứng từ………………………………….54

3.2.4.Về sổ kế toán chi tiết…………………………………………………….54

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp…………………………………………………55

3.2.6.Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………………………..55

3.2.7.Điều kiện thực hiện giải pháp……………………………………………55

KẾT LUẬN…………………………………………………………………….56

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.