Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kinh tế nông nghiệp

» Luận văn thạc sỹ kinh tế : Nghiên cứu các chính sá…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sỹ kinh tế : Nghiên cứu các chính sách thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

  • Ngày đăng:

    28/10/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

Lời cam đoan                                                                                        i

Lời cảm ơn                                                                                         ii

Mục lục                                                                                             iii

Danh mục bảng                                                                                 vi

Danh mục sơ đồ                                                                               vii

Danh mục hình                                                                               viii

Danh mục các ký hiệu chữ viết tắt                                                    ix

1.           MỞ ĐẦU   1

1.1          Tính cấp thiết của đề tài1

1.2          Mục tiêu nghiên cứu của đề tài3

1.2.1       Mục tiêu chung  3

1.2.2      Mục tiêu cụ thể  3

1.3          Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  4

13.1       Đối tượng nghiên cứu  4

1.3.2      Phạm vi nghiên cứu  4

2.           CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ  VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ   5

2.1          Cơ sở lý luận  5

2.1.1       Khái niệm về chính sách, phân loại chính sách  5

2.1.2      Các biện pháp khuyến khích thu hút đầu tư  7

2.1.3       Khái niệm về đầu tư và phân loại đầu tư  14

2.1.4       Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư  18

2.1.5       Vai trò của chính sách thu hút đầu tư  22

2.1.6       Những cam kết quốc tế của Việt Nam về đầu tư nước ngoài24

2.2          Cơ sở thực tiễn  24

2.2.1       Các chính sách thu hút đầu tư của nước ta  24

2.2.2       So sánh chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam với một số nước châu Á   36

3.               ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   41

3.1         Đặc điểm địa bàn nghiên cứu  41

3.1.1      Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang  41

3.1.2      Quá trình hình thành và phát triển của KCN Đình Trám   47

3.2          Phương pháp nghiên cứu  52

3.2.1       Phương pháp thu thập số liệu  52

3.2.2       Phương pháp phân tích  53

3.3          Hệ thống chỉ tiêu phân tích  54

4.           KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN   56

4.1          Các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang và KCN Đình Trám   56

4.1.1     Các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang  57

4.1.2      Hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang  61

4.2         Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào KCN Đình Trám   64

4.2.1      Số lượng  dự án và vốn đăng ký đầu tư vào KCN Đình Trám   64

4.2.2      Số lượng các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào KCN Đình Trám   67

4.2.3      Tình hình sử dụng đất tại KCN theo giấy phép đầu tư  70

4.2.4      Các dự án đã thực hiện đầu tư vào KCN Đình Trám   71

4.2.5      Các dự án bị thu hồi giấy phép đầu tư  73

4.2.6      Tình hình thu hút và sử dụng lao động ở KCN Đình Trám   74

4.2.7      Tình hình SXKD của các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám   76

4.3         Các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút đầu tư vào KCN Đình Trám   78

4.3.1     Thông tin về các doanh nghiệp điều tra  78

4.3.2       Kết quả điều tra  79

4.4         Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển KCN Đình Trám và các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020  102

4.4.1      Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến 2020  102

4.4.2      Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào KCN Đình Trám và các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020  103

5.           KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ109

5.1         Kết luận  109

5.2         Kiến nghị111

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.