Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kinh tế nông nghiệp

» Luận văn thạc sĩ kinh tế : Nghiên cứu thị trường t…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sĩ kinh tế : Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm bao bì đựng xi măng của Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn

  • Ngày đăng:

    29/10/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

Lời cam đoan.......................................................................................................i

Lời cảm ơn.........................................................................................................ii

Mục lục.............................................................................................................iii

Danh mục bảng.................................................................................................vi

Danh mục sơ đồ...............................................................................................vii

Danh mục viết tắt............................................................................................viii

1. ..... ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

1.1. ... Tính cấp thiết1

1.2. ... Mục tiêu nghiên cứu của đề tài2

1.2.1. Mục tiêu chung. 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 3

1.3. ... Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài3

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3

2. ..... TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.. 4

2.1. ... CƠ SỞ LÝ LUẬN.. 4

2.1.1. Thị trường. 4

2.1.2 . Tiêu thụ sản phẩm.. 13

2.1.3. Nghiên cứu thị trường và mở rộng thị trường. 19

2.1.4. Kênh phân phối sản phẩm.. 23

2.1.5. Đặc điểm của thị trường ngành công nghiệp phụ trợ và thị trường vỏ bao đựng xi măng  24

2.2 .... CƠ SỞ THỰC TIỄN.. 26

2.2.1 . Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.. 26

2.2.2 . Thực trạng sản xuất – kinh doanh xi măng và các ngành phụ trợ sản xuất xi măng trong thời gian qua của Việt Nam.. 31

3. ..... ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 36

3.1. ... Địa bàn nghiên cứu. 36

3.1.1 . Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 36

3.1.2 . Tình hình lao động của Công ty. 39

3.1.3 . Tình hình vốn. 40

3.1.4. Tình hình cơ sở vật chất41

3.2. ... Phương pháp nghiên cứu. 42

3.2.1. Chọn điểm nghiên cứu. 42

3.2.2. Phương pháp thu thập thông tin số liệu. 43

3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu. 45

3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 45

3.2.4. Hệ thống hóa các chỉ tiêu trong đề tài47

4. ..... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.. 49

4.1. ... Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 49

4.1.1. Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty. 49

4.1.2 . Kết quả sản xuất của công ty. 51

4.1.3 . Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty. 52

4.1.4. Kết quả hiệu quả sản xuất – kinh doanh của công ty. 54

4.1.5. Phân tích ma trận SWOT. 57

4.2 .... Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty  59

4.2.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm.. 59

4.2.2 . Nguồn và giá nguyên vật liệu. 60

4.2.3. Chi phí sản xuất61

4.2.4. Đội ngũ cán bộ công nhân viên. 63

4.2.5. Đối thủ cạnh tranh. 63

4.2.6. Thị trường tiêu thụ xi măng của các đối tác chính. 65

4.3. ... Định hướng và các giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty  72

4.3.1. Tiềm năng và nhu cầu sản phẩm vỏ bao xi măng. 72

4.3.2 . Phương hướng của Công ty trong thời gian tới74

4.3.3 . Giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 75

5. ..... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ85

5.1 .... Kết luận. 85

5.2 .... Kiến nghị87

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.