Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kinh tế nông nghiệp

» Luận văn thạc sỹ kinh tế : Nghiên cứu giải pháp đầ…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sỹ kinh tế : Nghiên cứu giải pháp đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  • Ngày đăng:

    27/10/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

1. MỞ ĐẦU.................................................................................................. 1

1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu........................................................... 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu................................................................................ 3

1.2.1 Mục tiêu chung..................................................................................... 3

1.2.2 Mục tiêu cụ thể..................................................................................... 3

1.3 Câu hỏi nghiên cứu................................................................................. 3

1.4 Giả thuyết nghiên cứu............................................................................. 4

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................... 4

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu........................................................................... 4

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu.............................................................................. 4

1.5.2.1 Phạm vi không gian.......................................................................... 4

1.5.2.2 Phạm vi thời gian.............................................................................. 4

1.5.2.3 Phạm vi nội dung.............................................................................. 4

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.............................................. 5

2.1 Khái niệm về giải pháp đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo............................................................................................................ 5

2.2 Đặc điểm của đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo  6

2.3 Vai trò của đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo      7

2.4 Phương thức, cơ chế và nguồn đầu tư công cho nông nghiệptrong các chương trình xóa đói giảm nghèo.................................................................................................. 10

2.4.1 Phương thức đầu tư............................................................................ 10

2.4.2 Cơ chế đầu tư..................................................................................... 10

2.4.3 Nguồn đầu tư..................................................................................... 10

2.5 Nội dung nghiên cứu giải pháp đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo............................................................................................ 11

2.5.1 Hệ thống  thủy lợi.............................................................................. 11

2.5.2 Khuyến nông...................................................................................... 11

2.5.3 Bảo vệ thực vật.................................................................................. 12

2.5.4  Thú y................................................................................................ 12

2.5.5 Tín dụng............................................................................................. 12

2.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo.................................................................................................. 12

2.6.1 Thể chế và chính sách........................................................................ 12

2.6.2  Kinh phí............................................................................................ 13

2.6.3 Đặc điểm tự nhiên – kinh tế -  xã hội ở các huyện nghèo................... 14

2.6.4 Đặc điểm người nghèo, cộng đồng người nghèo và sự tham gia của cộng đồng và người nghèo vào các chương trình đầu tư công..................................................... 15

2.6.5 Năng lực và khả năng triển khai các chương trình, dự án của cơ quan thực thi các cấp     15

2.6.6 Cơ chế phân cấp đầu tư công............................................................. 16

2.6.7 Sự lồng ghép và mức độ lồng ghép các chương trình xóa đói giảm nghèo........... 17

2.7 Kinh nghiệm đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo   17

2.7.1 Kinh nghiệm đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở một số nước................................................................................................ 17

2.7.1.1 Kinh nghiệm ở nước ngoài.............................................................. 17

2.7.1.2 Kinh nghiệm ở trong nước............................................................... 22

2.7.2  Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam................................................... 26

3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀNVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............. 31

3.1 Đặc điểm của huyện Sơn Động............................................................. 31

3.1.1 Điều kiện tự nhiên.............................................................................. 31

3.1.1.1 Vị trí địa lý...................................................................................... 31

3.1.1.2  Đặc điểm địa hình, đất đai............................................................. 31

3.1.1.3  Đặc điểm khí hậu, thủy văn........................................................... 34

3.1.1.4  Tài nguyên tự nhiên xã hội............................................................. 35

3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội................................................................... 36

3.1.2.1  Tình hình dân số và lao động của huyện........................................ 36

3.1.2.2  Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của huyện................................. 38

3.1.2.3  Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế..................... 39

3.1.2.4  Đặc điểm Văn hóa - Xã hội............................................................ 41

3.2 Phương pháp nghiên cứu....................................................................... 41

3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu.................................................. 41

3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu............................................................ 42

3.2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu đã công bố....................................... 42

3.2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu mới.................................................. 44

3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu................................................................. 46

3.2.4 Phương pháp phân tích...................................................................... 46

3.2.4.1  Phương pháp thống kê mô tả......................................................... 46

3.2.4.2  Phương pháp thống kê so sánh...................................................... 46

3.2.5 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu........................................................ 47

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN..................................... 49

4.1 Thực trạng giải pháp đầu tư công cho nông nghiệp trong các chươngtrình xóa đói giảm nghèo.......................................................................................................... 49

4.1.1 Các giải pháp đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở huyện Sơn Động......................................................................................... 49

4.1.2 Tình hình đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo     54

4.1.2.1 Hệ thống thủy lợi............................................................................ 54

4.1.2.2  Khuyến nông.................................................................................. 57

4.1.2.3 Bảo vệ thực vật............................................................................... 60

4.1.2.4 Thú y.............................................................................................. 61

4.1.2.5 Tín dụng.......................................................................................... 63

4.1.3 Kết quả và hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo.......................................................................................................... 64

4.1.3.1 Kết quả cho phát triển thủy lợi....................................................... 64

4.1.3.2 Kết quả đầu tưcho khuyến nông.................................................... 67

4.1.3.3  Kết quả đầu tư công cho bảo vệ thực vật....................................... 71

4.1.3.4  Kết quả đầu tư cho thú y................................................................ 72

4.1.3.5 Kết quả đầu tư cho vốn tín dụng..................................................... 73

4.1.3.6 Hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đóigiảm nghèo   74

4.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo.................................................................................................. 78

4.1.4.1 Thể chế và chính sách..................................................................... 78

4.1.4.2  Kinh phí......................................................................................... 79

4.1.4.3 Đặc điểm tự nhiên – kinh tế -  xã hội ở các huyện nghèo................ 80

4.1.4.4  Đặc điểm người nghèo, cộng đồng người nghèo và sự tham gia của cộng đồng và người nghèo vào các chương trình đầu tư công..................................................... 81

4.1.4.5  Năng lực và khả năng triển khai các chương trình, dự án của cơ quan thực thi các cấp.................................................................................................................... 83

4.1.4.6  Cơ chế phân cấp đầu tư công......................................................... 85

4.1.4.7 Sự lồng ghép và mức độ lồng ghép các chương trình xóa đói giảm nghèo........ 86

4.2 Giải pháp đầu tư công cho nông nghiệp trong các chươngtrình xóa đói giảm nghèo86

4.2.1 Định hướng đầu tư công cho phát triển nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện......................................................................................... 86

4.2.1.1 Quan điểm định hướng.................................................................... 86

4.2.1.2  Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Sơn Động.................... 88

4.2.1.3 Một số quan điểm về giải pháp đầu tư công cho nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở huyện....................................................................... 90

4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cho  nông nghiệp trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở huyện.............................................................................. 93

4.2.2.1  Đầu tư phát triển thủy lợi.............................................................. 93

4.2.2.2 Khuyến nông................................................................................... 94

4.2.2.3  Bảo vệ thực vật.............................................................................. 96

4.2.2.4  Thú y............................................................................................. 97

4.2.2.5 Vốn tín dụng................................................................................... 97

4.2.2.6 Nhân tố ảnh hưởng......................................................................... 98

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................... 99

5.1 Kết luận................................................................................................ 99

5.2 Kiến nghị............................................................................................. 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................... 103

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.