Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Luận văn thạc sỹ : Xây dựng và phát triển thương h…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sỹ : Xây dựng và phát triển thương hiệu VINASEED của Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương

  • Ngày đăng:

    31/10/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

Lời cam đoan                                                                                                      i

Lời cảm ơn                                                                                                        ii

Mục lục                                                                                                            iii

Danh mục bảng                                                                                                 v

Danh mục đồ thị                                                                                               vi

Danh mục viết tắt                                                                                            vii

1.         MỞ ĐẦU   1

1.1.      Tính cấp thiết của đề tài1

1.2.      Mục tiêu nghiên cứu  2

1.3.      Đối tượng nghiên cứu  3

1.4.      Phạm vi nghiên cứu  3

2.         CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI4

2.1.      Cơ sở lý luận  4

2.1.1. Khái niệm về thương hiệu  4

2.1.2. Các thành phần của thương hiệu  6

2.1.3. Một số thuật ngữ về thương hiệu  7

2.2.      Những yếu tố cần chú ý trong xây dựng thương hiệu  9

2.2.1. Thiết kế thương hiệu  9

2.2.2. Tổ chức nội bộ và hỗ trợ cho việc quản trị thương hiệu  10

2.2.3. Hình ảnh của thương hiệu  10

2.2.4. Chất lượng hàng hóa  11

2.2.5. Xây dựng chiến lược thương hiệu  11

2.2.6. Những tiêu chuẩn để tạo nên thương hiệu  13

2.2.7   Vai trò, chức năng và tác dụng của thương hiệu  18

2.3.      Xây dựng thương hiệu  22

2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu  22

2.3.2. Một số quy định pháp lý về sở hữu trí tuệ  27

2.3.3. Mô hình  xây dựng thương hiệu  29

2.4.      Lý thuyết về sự phát triển  36

2.4.1.  Khái niệm phát triển  36

2.4.2. Các mô hình phát triển thương hiệu  37

2.5.      Quá trình phát triển thương hiệu  40

2.5.1. Quá trình quản lý thương hiệu  40

2.5.2. Chiến lược tiếp thị cho phát triển thương hiệu  40

2.6.      Cơ sở thực tiễn  41

2.6.1. Nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về thương hiệu  41

2.6.2. Quá trình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam   43

2.6.3. Tình hình xây dựng, quảng bá thương hiệu của một số DN Việt Nam   46

2.6.4. Khó khăn trong xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam   48

2.6.5. Một số bài học kinh nghiệm   50

2.7.      Một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài50

3.         ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   52

3.1.      Đặc điểm địa bàn  52

3.1.1. Quá trình hình thành Công ty và cơ cấu tổ chức Công ty  52

3.1.2. Tình hình lao động của Công ty  54

3.1.3. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty  54

3.1.4. Kết quả SXKD của Công ty  55

3.1.5. Mạng lưới hoạt động.56

3.1.6. Thành lập các chi nhánh đặc thù.58

3.1.7. Sản phẩm của Công ty  59

3.1.8. Quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty  61

3.2.      Phương pháp nghiên cứu  69

3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu  69

3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu  69

3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu  69

4.         KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN   70

4.1.      Tình hình xây dựng thương hiệu của Công ty CP giống cây trồng Trung ương (NSC)70

4.1.1.  Những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương  70

4.1.2. Những hạn chế trong xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty  79

4.1.3. Nguyên nhân  79

4.2.      Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng và phát triển thương hiệu VINASEED của Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung Ương  80

4.2.1. Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu VINASEED của Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương  80

4.2.2. Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu VINASEED của Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương  81

5.         KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ101

5.1.      Kết luận  101

5.2.      Kiến nghị102

TÀI LIỆU THAM KHẢO   109

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.