Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh : PHÁT TRIỂN…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh : PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2015

  • Ngày đăng:

    31/10/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU.. 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 3

1.2.1. Mục tiêu chung. 3

1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 3

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 4

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.. 5

2.1. Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. 5

2.1.1. Một số khái niệm cơ bản. 5

2.1.2. Vai trò của công tác phát triển nguồn nhân lực. 11

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực. 13

2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực. 14

2.1.5. Đặc điểm Nguồn nhân lực ngành bảo hiểm.. 15

2.15.1. NNL ngành Bảo hiểm.15

2.15.2. NNL Bảo hiểm ngành Ngân hàng. 16

2.1.6. Nội dung, phương pháp phát triển nguồn nhân lực. 16

2.1.6.1. Công tác đào tạo. 16

2.1.6.1.1. Nội dung. 16

2.1.6.1.2. Phương pháp. 18

2.1.6.1.2.1. Các phương pháp đào tạo trong công việc.18

2.1.6.1.2.2. Các phương pháp đào tạo ngoài công việc. 20

2.1.6.2. Tuyển dụng. 21

2.1.7. Những yêu cầu và tiến trình đối với phát triển nguồn nhân lực. 22

2.2. Cơ sở thực tiễn. 24

2.2.1.Tình hình phát triển nguồn nhân lực ở một số nước trên thế giới24

2.2.2  Tình hình phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.. 30

2.2.3. Bài học kinh nghiệm:33

3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 35

3.1. Giới thiệu chung về Công ty CP Bảo hiểm NHNo (ABIC). 35

3.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty. 35

3.1.2. Bộ máy tổ chức và tình hình lao động của Công ty. 36

3.1.2.1. Bộ máy tổ chức. 36

3.1.2.2. Địa bàn hoạt động.38

3.1.2.3. Tình hình cơ sở vật chất của ABIC.. 39

3.1.2.4. Tình hình lao động của Công ty. 40

3.1.2.5. Kết quả hoạt động của ABIC.. 43

3.2. Phương pháp nghiên cứu. 45

3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 45

3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu. 45

3.2.3. Phương pháp phân tích. 45

3.2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu. 46

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.. 47

4.1. Tình hình phát triển nguồn nhân lực của ABIC.. 47

4.1.1. Tình hình chung về phát triển NNL tại ABIC.. 47

4.1.2. Tình hình đào tạo nguồn nhân lực tại ABIC.. 50

4.1.2.1. Tình hình đào tạo ABIC trong thời gian qua. 50

4.1.2.3. Xác định mục tiêu và lựa chọn đối tượng đào tạo:56

4.1.2.4. Tình hình kinh phí đào tạo NNL.. 60

4.1.2.5. Xây dựng chương trình đào tạo và chọn phương pháp đào tạo:62

4.1.2.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên:66

4.1.3. Công tác  tuyển dụng NNL tại ABIC.. 69

4.1.3.1. Nhu  cầu  tuyển  dụng. 69

4.1.3.2. Lập kế hoạch tuyển dụng NNL tại ABIC.. 70

4.1.3. Đánh giá chung về công tác phát triển NNL tại ABIC.. 72

4.1.3.1. Kết quả đạt được. 72

4.1.3.2. Tồn tại, nguyên nhân. 74

4.1.3.2.1. Tồn tại:74

4.1.3.2.2. Nguyên nhân. 76

4.2. Giải pháp phát triển NNL Công ty CP Bảo hiểm NHNo (ABIC). 78

4.2.1. Cơ sở khoa học của giải pháp phát triển NNL ABIC.. 78

4.2.1.1. Dự báo nhu cầu  nhân lực đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 78

4.2.1.2. Đánh giá chung về tình hình phát triển NLL ABIC - Phân tích SWOT.. 80

4.2.1.3. Định hướng phát triển đến năm 2015. 82

4.2.1.4. Chiến lược phát triển NNL ABIC đến 2015 và những năm tiếp theo. 83

4.2.1.5. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực. 84

4.2.2. Một số giải pháp nhằm phát triển NNL của ABIC.. 84

4.2.2.1.  Xây dựng chiến lược phát triển NNL.. 84

4.2.2.2. Nâng cao chất lượng công tác quản trị và sử dụng NNL.. 86

4.2.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực. 89

4.2.2.4. Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 91

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 97

5.1. Kết luận. 97

5.2. Kiến nghị98

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.