Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh : Giải pháp p…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh : Giải pháp phát triển nguồn lực cho trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính)

  • Ngày đăng:

    01/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

 

Lời cam đoan  i

Lời cảm ơn  ii

Mục lục  iii

Danh mục các chữ viết tắtv

Danh mục bảng  vi

1         MỞ ĐẦU   1

1.1      Tính cấp thiết của đề tài1

1.2      Mục tiêu nghiên cứu  2

1.3      Đối tượng nghiên cứu  3

1.4      Phạm vi nghiên cứu  3

2         CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC   4

2.1      Lý luận về phát triển nguồn lực  4

2.2      Kinh nghiệm phát triển nguồn lực của một số trường đại học và bài học kinh nghiệm cho trường CĐTCQTKD   26

3         ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   36

3.1      Đặc điểm địa bàn nghiên cứu  36

3.2      Phương pháp nghiên cứu  42

4         KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   47

4.1      Thực trạng các nguồn lực của trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh  47

4.1.1   Nguồn nhân lực  47

4.1.2   Cơ sở vật chất56

4.1.3   Nguồn tài chính  60

4.2      Phân tích SWOT và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn lực của trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh  64

4.2.1   Phân tích SWOT  64

4.2.2   Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn lực  67

4.3      Đánh giá chung về nguồn lực của trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh  77

4.3.1   Những kết quả đạt được  77

4.3.2   Những hạn chế và nguyên nhân  78

4.4      Giải pháp phát triển nguồn lực của trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh đến năm 2015  80

4.4.1   Căn cứ để định hướng và giải pháp  80

4.4.2   Chiến lược phát triển nguồn lực của Quốc gia  85

4.4.3   Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển nguồn lực của trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh  89

4.4.4   Giải pháp phát triển nguồn lực của trường Cao đẳng Tài chính -  Quản trị kinh doanh  93

5         KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ104

5.1      Kết luận  104

5.2      Kiến nghị105

TÀI LIỆU THAM KHẢO   106

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.