Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doah : Nghiên cứu m…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doah : Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề kế toán tại trường Cao đẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng

  • Ngày đăng:

    09/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

Lời cam đoan                                                                                                      i

Lời cảm ơn                                                                                                        ii

Mục lục                                                                                                            iii

Danh mục bảng                                                                                                vi

Danh mục viết tắt                                                                                            vii

1.        MỞ ĐẦU   1

1.1      Tính cấp thiết của đề tài1

1.2.     Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.2

1.2.1. Mục tiêu chung.2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể  3

1.3      Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.3

1.3.1. Đối tượng nghên cứu.3

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.3

1.3.3. Nội dung nghiên cứu.3

2.        TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU   4

2.1.     Một số khái niệm liên quan đến đào tạo và chất lượng đào tạo.4

2.1.1. Khái niệm về đào tạo  4

2.1.2. Khái niệm chất lượng đào tạo  4

2.2.     Lý luận cơ bản về đào tạo nghề và chất lượng đào tạo nghề.5

2.2.1. Khái niệm nghề và đào tạo nghề.5

2.2.2. Khái niệm về chất lượng đào tạo nghề  8

2.2.3.  Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề:10

2.3.     Đào tạo nghề kế toán và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề kế toán  15

2.3.1.  Khái niệm về đào tạo nghề kế toán và chất lượng đào tạo nghề kế toán. 15

2.3.2. Vai trò của việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề kế toán.16

2.3.3. Kiến thức chuyên môn cần có của người làm nghề kế toán.17

2.3.4. Phẩm chất, đạo đức cần có của người làm nghề kế toán.20

2.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề kế toán.21

2.4.     Thực tiễn đào tạo nghề kế toán ở một số nước trên thế giới và ở nước ta hiện nay.24

2.4.1. Đào tạo nghề kế toán ở Nhật bản  24

2.4.2. Đào tạo nghề kế toán ở Đài Loan:25

2.4.3. Đào tạo nghề kế toán ở nước ta hiện nay  25

3.        ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   28

3.1      ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DUYÊN HẢI - HẢI PHÒNG    28

3.1.1   Qúa trình hình thành và phát triển  28

3.1.2   Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường  30

3.1.3. Tình hình cán bộ công nhân viên của trường Cao đẳng nghề Duyên Hải - Hải Phòng  33

3.1.4.  Quy mô và ngành nghề đào tạo:35

3.1.5. Tình hình đào tạo.37

3.2.     PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.38

3.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu  38

3.2.2. Phương pháp phân tích  40

4.        KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN   41

4.1.     Thực trạng đào tạo và chất lượng đào tạo nghề kế toán của Trường CĐN Duyên Hải – HP.41

4.1.1.     Thực trạng đào tạo nghề kế toán của Trường CĐN Duyên Hải – HP.41

4.1.2. Thực trạng chất lượng đào tạo nghề kế toán của Trường CĐN Duyên Hải – HP.44

4.2.     CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DUYÊN HẢI – HẢI PHÒNG. 52

4.2.1   Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo nghề chuyên ngành kế toán. 52

4.2.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy  57

4.2.4   Chất lượng đầu vào và công tác tuyển sinh  72

4.2.5  Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kế toán.74

4.2.6   Mối quan hệ giữa nhà trường với các doanh nghiệp  77

4.2.7   Môi trường học tập, sinh hoạt trong nhà trường  79

4.3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghể kế toán tại trường Cao

           đẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng.                                               79

4.3.1. Hoàn thiện lại chương trình đào tạo nghề kế toán  79

4.3.2. Đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.82

4.3.3   Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý  84

4.3.4. Đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đầu vào  86

4.3.5. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp.88

5.        KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ90

5.1.     Kết luận  90

5.2.     Một số kiến nghị92

TÀI LIỆU THAM KHẢO   93

PHỤ LỤC 1  95

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.