Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh : Một số giải…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Phước

  • Ngày đăng:

    09/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

 

Lời cam đoan  i

Lời cảm ơn  ii

Mục lục  iii

Danh mục các ký hiệu và từ viết tắtv

Danh mục bảng  vi

Danh mục hình, đồ thịvii

1.        MỞ ĐẦU   1

1.        MỞ ĐẦU   1

1.1      Lý do nghiên cứu của đề tài1

1.2      Mục tiêu nghiên cứu  2

1.3      Câu hỏi nghiên cứu:3

1.4      Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  3

1.5      Kết cấu của luận văn  4

2.        CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN   5

2.1      Cơ sở lý luận  5

2.2      Cơ sở thực tiễn  7

3.        ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   22

3.1      Đặc điểm địa bàn nghiên cứu  22

3.2      Phương pháp nghiên cứu  27

4.        KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN   29

4.1      Tổng quan về Chi nhánh NHPT Bình Phước  29

4.1.1   Quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh NHPT Bình Phước  29

4.2      Thực trạng và cơ chế hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHPT Bình Phước  31

4.2.1   Khái quát các hoạt động tại Chi nhánh NHPT Bình Phước  31

4.2.2   Cơ chế hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHPT Bình Phước  34

4.3      Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHPT Bình Phước giai đoạn 2006-2010  37

4.3.1   Hoạt động tín dụng của Chi nhánh NHPT Bình Phước giai đoạn 2006-2010  37

4.3.2   Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHPT Bình Phước hiện nay  54

4.4      Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHPT Bình Phước  55

4.4.1   Các yếu tố bên trong Chi nhánh  55

4.4.2   Các yếu tố bên ngoài56

4.5      Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHPT Bình Phước  59

4.5.1   Đối với Chi nhánh NHPT Bình Phước  59

4.5.2   Đối với cơ quan quản lý Nhà nước và NHPT Việt nam   63

5.        KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ76

5.1      Kết luận  76

5.2      Kiến nghị77

TÀI LIỆU THAM KHẢO   81

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.