Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Luận văn : Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn : Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm bánh kẹo của Bibica

  • Ngày đăng:

    29/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 5

DANH MỤC HÌNH VẼ.. 6

Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING.. 7

1.1. Khái niệm về chiến lược Marketing. 7

1.1.1.  Khái niệm về chiến lược. 7

1.1.2. Khái niệm về chiến lược marketing. 7

1.2. Bản chất của chiến lược Marketing. 7

1.2.1. Căn cứ vào khách hàng. 7

1.2.2. Căn cứ vào doanh nghiệp. 7

1.2.3 Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh. 7

1.3. Vai trò của chiến lược Marketing. 7

1.4. Tiến trình hoạch định: 5 bước. 8

1.4.1.  Xác định sứ mệnh tầm nhìn và mục tiêu. 8

1.4.2. Phân tích tình hình hiện tại của tổ chức. 8

1.4.3.  Phân tích bối cảnh hoạt động. 9

1.4.4. Định dạng các chiến lược kinh doanh. 9

1.4.5: Hoạch định chiến lược marketing. 11

Phần II: THỰC TRẠNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY BIBICA   12

2.1. Giới thiệu chung về công ty Bibica. 12

2.1.1. Quá trình hình thành. 12

2.1.2. Quá trình phát triển của công ty Bibica. 12

2.1.3. Thành tựu. 13

2.2. Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 13

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua. 14

2.4. Chiến lược marketing của công ty trong thời gian qua. 15

2.4.1. Chiến lược sản phẩm.. 15

2.4.2. Chiến lược về giá. 17

2.4.3. Chiến lược phân phối18

2.4.4. Chiến lược cổ động. 20

2.4.4.2. PR:20

2.4.4.3. Khuyến mại:21

2.5. Đánh giá công tác thực thi chiến lược Marketing. 21

Phần III: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY TRONG NĂM 2010  23

3.1. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu. 23

3.1.1. Tầm nhìn. 23

3.1.2. Sứ mệnh. 23

3.1.3. Mục tiêu. 23

3.2. Chiến lược kinh doanh trong thời gian đến. 23

3.2.1.  Phân tích môi trường Marketing. 24

3.2.1.1. Môi trường vi mô. 24

3.2.1.2. Môi trường vĩ mô. 26

3.2.2.  Phân tích môi trường bên trong. 27

3.2.2.1. Nguồn nhân lực. 27

3.2.2.2. Tài chính. 28

3.2.2.3. Tài sản. 29

3.2.2.4. Uy tín thương hiệu. 29

3.2.2.5. Sản phẩm, Marketing. 29

3.3. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh. 30

3.4. Hoàn thiện chiến lược marketing. 32

3.4.1. Sản phẩm.. 32

3.4.2. Cổ động. 33

3.4.3.1. Quảng cáo:33

3.4.3.2. PR.. 33

3.4.3.3. Khuyến mại:34

3.4.3.4. Bán hàng trực tiếp:34

KẾT LUẬN.. 35

LIỆU THAM KHẢO.. 36

PHỤ LỤC.. 37

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN.. 39

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.