Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Tài chính - ngân hàng

» Báo cáo tốt nghiệp : Nâng cao hiệu quả hoạt động c…
  • Tên tài liệu:

    Báo cáo tốt nghiệp : Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tỉnh Hưng Yên

  • Ngày đăng:

    09/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I3

NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG.. 3

CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI3

1.   Tổng quan về NHTM.. 3

1.1. Các hoạt động cơ bản của NHTM.. 3

1.2. Hoạt động cho vay của NHTM.. 4

2.     Cho vay tiêu dùng của NHTM.. 4

2.1. Khái niệm và đặc điểm về CVTD.. 4

2.2. Vai trò của CVTD.. 6

2.2.1. Đối với ngân hàng. 6

2.2.2.Đối với người tiêu dùng. 6

2.2.3. Đối với nền kinh tế. 6

2.3.    Các hình thức CVTD của NHTM.. 7

2.3.1. Căn cứ vào mục đích vay. 8

2.3.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ. 12

2.4.   Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động CVTD của NHTM.. 14

2.4.1. Nhân tố khách quan. 14

2.4.2. Nhân tố chủ quan. 16

2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động CVTD của NHTM.. 17

2.5.1. Số lượng khách hàng vay tiêu dùng và số lượng các khoản CVTD.. 17

2.5.2. Dư nợ CVTD.. 18

2.5.3. Tỷ trọng dư nợ CVTD.. 18

2.5.4. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu. 18

CHƯƠNG II20


 

 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG.. 20

TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TỈNH HƯNG YÊN   20

1. Giới thiệu đôi nét về Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tỉnh Hưng Yên  20

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV Hưng Yên. 20

1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Hưng Yên. 21

1.3.1. Tổng tài sản-nguồn vốn trong các năm 2008-2010. 23

1.3.2. Tình hình huy động vốn trong các năm 2008-2010. 25

1.3.3. Tình hình sử dụng vốn trong các năm 2008-2010. 27

1.3.4. Hoạt động dịch vụ ngân hàng trong các năm 2008-2010. 29

1.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm 2008-2010. 29

2.    Thực trạng hoạt động CVTD tại BIDV Hưng Yên. 31

2.1. Quy trình CVTD tại BIDV Hưng Yên. 31

2.2.    Chính sách CVTD tại BIDV Hưng Yên. 35

2.2.1. Chính sách tiếp thị khách hàng bao gồm:35

2.2.2. Chính sách về cấp tín dụng. 36

2.2.3. Chính sách về tài sản bảo đảm.. 36

2.2.4. Chính sách định giá tiền vay. 37

2.3. Các sản phẩm CVTD đang áp dụng tại BIDV Hưng Yên. 37

2.3.1. Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở. 37

2.3.2. Cho vay cán bộ công nhân viên. 38

2.3.3. Cho vay mua ôtô phục vụ đời sống. 39

2.3.4. Cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng cá nhân  40

2.3.5. Cho vay du học. 41

2.4.1. Cơ cấu dư nợ CVTD trong tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân  42


 

 
2.4.2. Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm CVTD.. 44

2.4.3. Tình hình nợ quá hạn của hoạt động CVTD.. 49

2.5.    Đánh giá hoạt động CVTD tại BIDV Hưng Yên. 50

2.5.1. Những kết quả đạt được. 50

2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 51

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH.. 56

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TỈNH HƯNG YÊN.. 56

1. Định hướng hoạt động CVTD của BIDV Hưng Yên. 56

1.1. Định hướng chung về phát triển hoạt động kinh doanh của BIDV trong năm tới.56

1.2. Định hướng phát triển hoạt động CVTD của BIDV Hưng Yên. 57

2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tỉnh Hưng Yên.58

2.1. Hoàn thiện chính sách cho vay tiêu dùng CVTD.. 58

2.2. Hoàn thiện quy trình cho vay tiêu dùng. 59

2.3. Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng. 60

2.4. Đẩy mạnh hoạt động Marketing các sản phẩm cho vay tiêu dùng.62

2.5. Nâng cao trình độ cán bộ quan hệ khách hàng. 63

2.6. Nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư và khai thác tiện ích của công nghệ ngân hàng. 64

KẾT LUẬN.. 66


Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.